THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI HỌC KY I, NĂM HỌC 2019 - 2020