Quy tắc này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành và được phổ biến đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Định kỳ nhà trường kiểm ...